تعريف هوش مصنوعی

علم و مهندسی ساخت ماشين های هوشمند٬ خصوصا برنامه های کامپيوتری هوشمند. جان مک کارتی (استنفورد)
 


هوش مصنوعی عموما بعنوان زير شاخه ای از کامپيوتر محسوب شده و ارتباط تنگاتنگی با عصب شناسيُ٬ علوم شناختی٬ روانشناسی شناختی٬ منطق رياضی و مهندسی است. پژوهشکده IBM

هوش مصنوعی شاخه ای از علوم و مهندسی کامپيوتر است که روی ايجاد رفتار شبيه انسان متمرکز شده است.
 

هوش مصنوعی شامل موارد ذيل می باشد:


*نظريه بازيها:
برنامه نويسی کامپيوترها برای بازی کردن در بازيهايی چون ورق بازي٬ شطرنج و ...
 
*سيستم های خبره:
برنامه نويسی کامپيوترها برای تصميم گيری در موارد زندگی واقعی (مثل سيستم های خبره ای که به پزشکان در تصميم گيری کمک می کنند)
 
*زبان طبيعی:
برنامه نويسی کامپيوترها برای فهم و درک زبان طبيعی و استفاده از آن
 
*شبکه های عصبی:
 
سيستم هايی که سعی در ايجاد رفتار شبيه انسان با تقليد از ساختار مغز حيوانات دارد.
 
*رباتيک:
برنامه نويسی برای عکس العمل نسبت به اطلاعات سنسوری بطور مناسب.Webopedia
 
هوش مصنوعی عبارتست از ايجاد ظرفيت برای انجام وظايفی که عموما بعنوان ويژگی های انسان شناخته می شود در کامپيوتر. اين ظرفيتها شامل: استدلال٬ اکتشاف مفهوم٬ تعميم٬ يادگيری و ... می باشد. هربرت سيمون (کارنگی ملون)

مغز مصنوعی٬ مغز رباتی است که ياد می گيرد و رفتاری شبيه مغز انسان از خود نشان می دهد. با اين تفاوت که بصورت ااکترونيکی ساخته شده و نه بيولوژيکی.