طراحی سایت,شبکه,دوربین,سرور مجازی - RSS چيست ؟

  • Rss و Xml چيست؟

    Rss و Xml چيست؟
    گول اسم عجيبش را نخوريد. RSS فقط يک جور استاندارد است برای اطلاعاتی که حالت خبری خام دارند. خام به اين معنی که هيچ اثری از اينکه اين اطلاعات چطور بايد نمايش داده شوند نيست.